เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้น...เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ‘คุณเก๋ ชลลดา’ ได้ออกมาเคลื่อนไหว ช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่มีทั้งที่พึ่งและที่พักพิงในช่วงนั้น และได้เล็งเห็นถึงปัญหาสัตว์จรจัดที่ควรช่วยกันแก้ไขอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมก่อตั้งโครงการ “เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)” กับ ‘คุณแต้ว กานต์นภัส’ ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และดำเนินโครงการเรื่อยมาจนจัดตั้งเป็น “มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)” ในปี พ.ศ. 2556 เป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ แก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มีอยู่ในประเทศไทยให้หมดไป

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  • เพื่อช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ได้รับอุบัติเหตุ และจัดหาผู้รับอุปการะ
  • เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างรอบด้าน
  • เพื่อเป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือสัตว์ให้แก่คนทั่วไป คอยแนะแนวทางให้สามารถช่วยเหลือสัตว์ด้วยตัวเองได้
  • เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ละความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์

ภารกิจของมูลนิธิ

สนับสนุนภาครัฐ

สนับสนุนภาครัฐ

กํากับดูแล

โรคพิษสุนัขบ้า จับสุนัขดุร้าย
ทําหมัน ควบคุมพฤติกรรมผู้เลี้ยง

ขึ้นทะเบียน

ไมโครชิพ Scan ง่าย

ช่วยเหลือสังคม

สุนัขชุมชน

ดูแลสุนัขจรจัดท่ีไม่มีปัญหาจนหมดอายุขัย
Rescue Team (ทีมกู้ภัย)

ท่ีพักพิง

คุณภาพ
Shelter Partner
ระบบหาบ้าน

ให้ความรู้

ปลูกจิตสำนึกเยาวชน

ไม่พร้อมไม่เล้ียง การเล้ียงถูกวิธี
จัดทํานิทานปลูกจิตสํานึก จัดกิจกรรม
จัดการแข่งขันโครงการ Coaching camp ค่ายอาสา

SOCIALIZATION SUSTAINABLE

จะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิได้อย่างไรบ้าง?

บุคคล

  • แชร์เรื่องราวต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ
  • ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค หรือสิ่งของจำเป็น
  • อุปถัมภ์เคสต่าง ๆ

องค์กร

  • สนับสนุน บริจาคเงินโดยตรงผ่านโครงการต่าง ๆ
  • ร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสัตว์และสังคม เช่น ทำหมัน ฉีดวัคซีน

ผู้ร่วมสร้าง
the voice (เสียงจากเรา)

ชลลดา เมฆราตรี - ประธานมูลนิธิ

ชลลดา เมฆราตรี

ประธานมูลนิธิ

กาณต์นภัส อัศวเฉลิมพล - ประธานมูลนิธิ

กาณต์นภัส อัศวเฉลิมพล

รองประธานมูลนิธิ

พีรพล เมฆราตรี - กรรมการมูลนิธิ

พีรพล เมฆราตรี

กรรมการมูลนิธิ

โชติกา อนันต์พรพิมล - กรรมการมูลนิธิ

โชติกา อนันต์พรพิมล

กรรมการมูลนิธิ

สุภาวดี ศรีทัศนการ - เจ้าหน้าที่การเงิน

สุภาวดี ศรีทัศนการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ณัตวรินทร์ ธนยศจิรสิน - เจ้าหน้าที่การเงิน

ณัตวรินทร์ ธนยศจิรสิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

แนททรินทร์ อัศวชัยวิศิษฐ์ - ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม

แนททรินทร์ อัศวชัยวิศิษฐ์

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม

กฤษเจนฑ์ อัศวเฉลิมพล - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน

กฤษเจนฑ์ อัศวเฉลิมพล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน

นริศรา มะนิยม - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษา

นริศรา มะนิยม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษา

กิตติ ทัศนสุวคนธ์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษา

กิตติ ทัศนสุวคนธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษา

จีรวรรณ อยู่ผลเพิ่ม - เจ้าหน้าที่ธุรการ

จีรวรรณ อยู่ผลเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปริญญา จรัสเพ็ชร - เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

ปริญญา จรัสเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

สุปรียา สุรจิตสกุล - เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

สุปรียา สุรจิตสกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

เนาวรัตน์ ขาวเจริญ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

เนาวรัตน์ ขาวเจริญ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม

สิริลฎา เลิศสิริมงคลชัย - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

สิริลฎา เลิศสิริมงคลชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ