นโนบายคืนเงิน

  1. การขอคืนเงิน ผู้บริจาคสามารถขอคืนเงินได้ในกรณีใดบ้าง หรือในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ ทางร้านค้าสามารถแจ้งว่าสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
    1. ตอบ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี