นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว: มีข้อมูลตามระเบียบทางกฎหมายในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thai Personal Data Protection Act) ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิสามารถเข้าถึงได้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์)
  1. ตอบ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์
 2. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่มูลนิธิเก็บข้อมูล
  1. ตอบ เพื่อกรณีฉุกเฉิน ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคให้มูลนิธิ ฯ
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
  1. ตอบ 6 เดือน
 4. ช่องทางการติดต่อมูลนิธิในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิจัดเก็บ
  1. ตอบ thevoicefoundation.center@gmail.com
 5. บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิรับมา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  1. ตอบ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ
 6. ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อมูลนิธิ
  1. ตอบ E-mail: thevoicefoundation.center@gmail.com
  2. ตอบ Line: @thevoicecenter